Hân Hoan Chào Đón Quí Vị Quan Khách, các Niên Trưởng cùng tất cả các Chiến Hữu đến với Cuốn Bút Ký Chiến trường: "Trên Vòm Trời Lửa Đạn"

Thursday, January 19, 2012

********************************************************************

 

Sau đây là phần trích dẫn 

Bút Ký Chiến Trường " TRÊN VÒM TRỜI LỬA ĐẠN"