Hân Hoan Chào Đón Quí Vị Quan Khách, các Niên Trưởng cùng tất cả các Chiến Hữu đến với Cuốn Bút Ký Chiến trường: "Trên Vòm Trời Lửa Đạn"

Wednesday, December 28, 2011

Đài Saigon-Houston TV, Texas, phỏng vấn
Tác giả "Trên Vòm Trời Lửa Đạn"
14/04/2012

Phần I